PRIVACY VERKLARING OMNISPORT OCTOPUS BRUCHEM

Privacyverklaring

Christelijk Omnisportvereniging OCTOPUS in Bruchem Nederland en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Bestuur te bereiken via website en aanmeldingsformulieren, email info@octopusbruchem.nl en www.octopusbruchem.nl

Het bestuur van Octopus zijn de Functionarissen Gegevensbescherming van Chr. Omnisportvereniging Octopus. Zij zijn te bereiken via info@octopusbruchem.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Octopus verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze sportiviteitdiensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Lidnummer

– Soort sport

– Geslacht

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– Geboortedatum

– E-mailadres

– Startdatum lid

– Status

– Type lid (actief of anderszins)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@octopusbruchem.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Chr. Omnisportvereniging Octopus verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor clubactiviteiten, indeling per sport  en leeftijdscategorie en belangrijke mededelingen in het licht van uw lidmaatschap.

 Om een factuur te kunnen maken voor de contributie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Octopus neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van Octopus) tussen zit. Octopus gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Windows10

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Octopus bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal één jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Octopus verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Octopus gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Octopus en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@octopusbruchem.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Octopus wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Octopus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@octopusbruchem.nl.               Leden van Octopus krijgen een vragenlijst, (persoonlijke ondertekening) over bovengenoemde zaken en kunnen hun mening kenbaar maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.